ศปท.กทม. เดินหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรุงเทพมหานคร

 
      (2 ก.พ.61) เวลา 13.30 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร(ศปท.กทม.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยมี ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เขตบางกอกน้อย
  
 
   รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ศปท.กทม. ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรุงเทพมหานครไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การประสาน เร่งรัด กำกับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ  การรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและกิจกรรมของ ศปท.กทม. ทางเว็บเพจ ศปท.กทม. ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. http://www.bangkok.go.th/csc ,อีเมล์ ศปท.กทม. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,เฟสบุ๊ค “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร” และไลน์ ศปท.กทม. เพื่อเป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและเป็นการป้องปรามเกี่ยวกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดให้รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และการรายงาน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค.60-มี.ค.61 รายงานภายในวันที่ 5 เม.ย.61 ครั้งที่ 2 รอบเดือน เม.ย.61-ก.ย.61 รายงานภายในวันที่ 5 ต.ค.60
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner