กทม. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 13

(2 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 13 โดยมี นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์ กทม.
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 60 – 2 ก.พ. 61 รวมทั้งสิ้น 60 วัน เพื่อพัฒนาข้าราชการสายงานพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ และสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และแนวความคิดที่ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะทางด้านคุณภาพชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นบุคลากรสายงานการพยาบาล ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทรทราธิราช 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารการพยาบาล ต้องมีการพัฒนาด้านวิชาชีพพยาบาลให้มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือประชาชนหรือคนไข้ที่มารับบริการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคต สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป 
  
---------------(อิทธิพล...กปส./อนุพงศ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner