ติดตามการดำเนินงานเขตบางกะปิ ตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม.

 
(1 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางกะปิให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ กิจกรรมดูแลรักษาสภาพลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อยสู่ความยั่งยืน โครงการ การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้และเศษวัสดุก่อสร้าง โดยประชาชนมีส่วนร่วม ยุค 4.0 กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุของศูนย์สร้างสุขทุกวัย ความคืบหน้าโครงการของสำนักงานเขตตามงบประมาณปี 2560(เฉพาะรายการที่ขอเงินเหลื่อมปี) และงบประมาณประจำปี 2561(ค่าครุภัณฑ์) เป็นต้น โดยได้เน้นย้ำให้เขตเร่งดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดหาพื้นที่และถนนในพื้นที่เขตบางกะปิสำหรับดำเนินกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” และ “ถนนอัตลักษณ์ “  เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยเน้นการเชิญชวนภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ำให้เขตดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลา 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี อย่างเต็มกำลัง เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครและให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตบางกะปิ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ
จากนั้นเวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสภาพลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อยสู่ความยั่งยืน โดย ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสู่คลองหัวหมาก เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เยาวชนบางกะปิ  ซึ่งเป็นศูนย์นันทนาการ 3 วัย ที่ให้บริการครอบคลุมกลุ่มทั้งคนทำงาน ผู้สูงอายุ และเยาวชน ในพื้นที่เขตบางกะปิ เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การจัดการด้านมูลฝอย(จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่) ซอยรามคำแหง 68  
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner