สนน. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

 
(31 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. : นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.61 เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง 
 
โครงการอบรมและดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย สำหรับผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสังกัดสำนักการระบายน้ำ จำนวน 1,200 คน กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-16 ก.พ.61 แบ่งการอบรมเป็น 10 รุ่นๆละ 120 คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน เป็นการบรรยายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 วัน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง และพักค้าง 2 วัน 1 คืน เพื่อศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกหน่วยงานและทุกระดับอย่างจริงจังเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย สำนักการระบายน้ำในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ แก่บุคลากรเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner