foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3017523
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
231
12024
12255
2911403
411605
503863
3017523

Your IP: 54.167.83.233
2018-02-26 00:29

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 
(31 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. : นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.61 เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง 
 
โครงการอบรมและดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย สำหรับผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสังกัดสำนักการระบายน้ำ จำนวน 1,200 คน กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-16 ก.พ.61 แบ่งการอบรมเป็น 10 รุ่นๆละ 120 คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน เป็นการบรรยายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 วัน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง และพักค้าง 2 วัน 1 คืน เพื่อศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกหน่วยงานและทุกระดับอย่างจริงจังเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย สำนักการระบายน้ำในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ แก่บุคลากรเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
 
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner