กทม.เตรียมพร้อมสู่ DIGITAL THAILAND เติมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

 
(31 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องข้าวสารชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ ถ.ข้าวสาร เวียงใต้ เขตพระนคร : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตและผู้อำนวยการกองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวมทั้งสิ้น 24 คน 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND ในฐานะเมืองหลวงของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ผู้บริหารซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ความสามารถ มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ในวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้และการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานผู้มีส่วนในการผลักดันการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลของประเทศ ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(EGA) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หรือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการเติมความรู้ เสริมความสามารถให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานครได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner