กทม. เสริมศักยภาพพัฒนาทรัพยากรในสังกัดให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0

 
(31 ม.ค. 61) เวลา 09.00 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษหัวข้อ แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. (พ.ศ.2561 - 2565) ในโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. (พ.ศ.2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ รุ่น 3 ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) ประกอบด้วย มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครสำหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครแห่งประชาธิปไตย และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. (พ.ศ.2561 - 2565) “มหานครแห่งเอเชีย” ได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 (2556 - 2560) ระยะที่ 2 (2561 - 2565) ระยะที่ 3 (2566 - 2570) และระยะที่ 4 (2571 - 2575) โดยยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยกรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานที่โดดเด่น ถ่ายทอดและพัฒนาให้ผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมกับการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เนื่องจากอนาคตระบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานในด้านต่างๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบ HR ให้มีความเข้มแข็ง และทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
 
โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยการ แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี เพื่อผลักดันงานให้สำเร็จตามเป้าหมายสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชียต่อไป
 
........................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner