ขยายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออกพร้อมรองรับการเติบโตของชุมชน

(30 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด การคมนาคมมีความคล่องตัวไม่แออัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
*เดินหน้ากรุยทางขุดวางท่อเชื่อมต่อระบบระบายน้ำถนนคุ้มเกล้า
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 ต.ค. 60 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน โดยดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเจ้าคุณทหาร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ จากถนนเจ้าคุณทหารถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตมีนบุรี ระยะทางรวม 9.4 กม. ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ช่วงที่ 1 จากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองตาเสือ เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เขตทางกว้าง 20-30 ม. ระยะทางประมาณ 3.7 กม. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 4 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร และการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ช่วงที่ 2 จากคลองตาเสือถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ เป็นถนน ค.ส.ล. ช่วงจาก กม.3 ถนนเจ้าคุณทหาร มีขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เขตทางกว้าง 30 ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ไหล่ทางแอสฟัลต์ และเป็นถนนแอสฟัลต์พร้อมไหล่ทาง ช่วงจาก กม.6 ระยะทางประมาณ 5.7 กม. พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่วางแนวเขตทาง กรุยทางขุดวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม. งานยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ งานปรับระดับเทลีนคอนกรีตรองพื้นท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ได้รื้อย้ายแนวเสาและสายไฟฟ้า จำนวน 205 ต้น โดยรื้อย้ายแล้ว 14 ต้น คงเหลือ 191 ต้น แนวท่อประปาขนาด 300 มม. ขณะนี้ทำการ Bypass ประปาเพิ่มเติม พร้อมทั้งดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ที่อยู่ในแนวเขตทาง จำนวน 70 ต้น ล้อมย้ายแล้ว 12 ต้น คงเหลือ 58 ต้น นอกจากนี้ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ในการย้ายกล้อง CCTV และป้ายบอกชื่อซอย รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตทางให้ดำเนินการรื้อย้ายออกไป ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 1.60% ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้าแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพถนนในแนวเหนือ-ใต้ตามแนวถนนคุ้มเกล้า ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักจากถนนสุวินทวงศ์ และมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ
*ล้อมย้ายต้นไม้รื้อสิ่งปลูกสร้างล้ำแนวเขตทางขยายถนนประชาร่วมใจ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.ย.62 ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน เป็นการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณถนนมิตรไมตรีแยกคู้คลองสิบ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง (ค.ส.ล.) จำนวน 10 แห่ง เขื่อนกันดินตามแนวคลอง ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันถนนประชาร่วมใจเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 30 ม. ระยะทางประมาณ 8 กม. เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี โดยมีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฏร์อุทิศถึงถนนเลียบวารี ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินจึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร กรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการกรุยทางปรับพื้นที่เตรียมลงทรายคันทาง นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ พื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 51 ต้น ล้อมย้ายแล้วเสร็จ 48 ต้น พื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 254 ต้น ล้อมย้ายแล้วเสร็จ 83 ต้น พื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 72 ต้น เริ่มดำเนินการล้อมย้ายประมาณเดือนก.พ.61 ส่วนสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวร จำนวน 103 หลัง สำนักงานเขตในพื้นที่ได้พูดคุยเจรจาสร้างความเข้าใจกับเจ้าของ โดยรื้อย้ายแล้ว 12 หลัง พร้อมรื้อย้าย 76 หลัง ไม่พบเจ้าของ 15 หลัง ศาลาที่พักผู้โดยสาร 26 แห่ง รื้อย้ายแล้ว 9 แห่ง ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 0.45 % อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรีแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนประชาร่วมใจให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนเพิ่มโครงข่ายถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก จากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี ซึ่งแนวโครงข่ายการจราจรจะขนานกับถนนราษฏร์อุทิศถึงถนนเลียบวารี เพิ่มประสิทธิภาพถนนให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner