เปิดตลาดนัดสุขภาพถ่ายทอดความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพ สร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี มีคุณภาพ และมีความสุข

 
 (30 ม.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดสุขภาพผู้สูงอายุ” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้สูงอายุสุขภาพดีในเขตเมือง (Healthy Ageing in the City)” เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.ประจักษ์วิช เสียนาค รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
 
 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคมและสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิบ้านพุทธาวาส จัดกิจกรรม “ตลาดนัดสุขภาพผู้สูงอายุ” ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงอายุสุขภาพดีในเขตเมือง (Healthy Ageing in the City)” มุ่งสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมในงาน อาทิ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ บูธจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
 
 
 นายทวีศักดิ์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,584,835 คน เป็นผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของประชากรทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงต้องเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ประชากรสูงอายุที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว โดยผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยาวนานที่สุด อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี้กรุงเทพมหานครตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมาโดยตลอด เนื่องจากผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ เปรียบเสมือนคลังปัญญาที่หลากหลาย คนรุ่นใหม่สามารถนำมาต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสมัยนิยม ประกอบกับสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุให้รับรู้ รับทราบวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยด้วยตนเอง เมื่อทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่ต้องพึ่งยาและแพทย์อีกต่อไป 
 
------------------------ (พัทธนันท์...กปส./จตุพล...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner