ใช้เตาเผาศพถูกหลัก ช่วยสร้างความปลอดภัย และลดปัญหามลพิษในอากาศ

 
   กทม. ส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจวัดในพื้นที่ทำพิธีฌาปนกิจและใช้เตาเผาศพถูกหลัก ได้มาตรฐาน ลดสร้างมลพิษ ชีวิตปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใส่วัสดุต่างๆลงในหีบศพมากเกินความจำเป็น 
            (30 ม.ค. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ “ฌาปนกิจอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคและมลพิษ” รุ่นที่ 2 ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อความสำคัญของการใช้เตาเผาศพอย่างถูกวิธี การระบายเขม่าควันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่รบกวน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนมีการจัดการกับเถ้ากระดูกอย่างเหมาะสม โดยมีผู้แทนจากวัดในพื้นที่ย่านฝั่งพระนคร จำนวน 263 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ส่วนรุ่นที่ 1 จัดการสัมมนาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด มีผู้แทนจากวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 233 คน เข้าร่วมการสัมมนา
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพจำนวนมาก เมืองจึงมีการขยายตัวออกไปยังพื้นที่ชั้นนอกมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การจราจร น้ำเสีย ฝุ่นละออง และควันพิษ รวมถึงการฌาปนกิจหรือการใช้เตาเผาศพที่ไม่ถูกวิธีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติและประชาชนทั่วไปได้ ประกอบกับเกิดสถานการณ์หมอกควันเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษในอากาศ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากเตาเผาต่างๆ รวมทั้งเตาเผาศพที่ปล่อยควันและเถ้าถ่านหรือเถ้ากระดูก ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง เขม่าควัน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงโลหะหนักที่มาจากสีทาหีบศพ เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารไดออกซิน และฟิวแรน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นสารที่สนับสนุนให้เกิดมะเร็งได้
 
 
ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีวัดที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน จำนวน 311 วัด ซึ่งสำนักอนามัยและสำนักงานเขต 50 แห่ง จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวศพและการใช้เตาเผาศพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากหากมีการออกแบบเตาไม่เหมาะสม อุณหภูมิเผาไหม้ต่ำเกินไป เตาเผาศพเก่าขาดการบำรุงรักษาที่ดี หรือมีการใส่วัสดุอื่นลงไปในหีบศพมากเกินไปจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานในฌาปนสถานควรดูแล บำรุงรักษาเตาเผาศพ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ บริเวณสถานที่เผาศพให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และการเผาศพต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีวัดที่ยังใช้เตาเผาแบบเก่าเพียง 7 วัดเท่านั้น ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยและทำความเข้าใจให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเป็นเตาเผารุ่นใหม่ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งหากวัดดังกล่าวยังคงดำเนินการโดยไม่แก้ไข กรุงเทพมหานครอาจมีคำสั่งตามกฎหมายให้ระงับการดำเนินการได้
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า การสัมมนาในวันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในงานที่ตนปฏิบัติอยู่ และเกิดความปลอดภัยกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ หากต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควัน ขอให้ประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าว กรณีมีเหตุจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายโดยตรง หรือลดปริมาณการสูดดมควันจากฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
 
         --------------------------------- (พัทธนันท์...กปส./ปชส.สนอ. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner