กทม.อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22

(30 ม.ค. 61) เวลา 09.00 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก – ธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกทม. พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 (ชั้น 4) โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22 ลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบไป – กลับ พักค้าง การดูงานต่างจังหวัด และต่างประเทศ โดย รุ่นที่ 21 เริ่มต้นวันที่ 30 ม.ค. – 30 มี.ค. 61 ส่วนรุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. – 17 ส.ค. 61 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 21 ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนัก จำนวน 30 คน และสำนักงานเขต จำนวน 14 คน รวม 44 คน และมีข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การประปานครหลวง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการฝึกอบรม รุ่นที่ 21 จำนวน 3 คน และ รุ่นที่ 22 ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนัก 35 คน และสำนักงานเขต 25 คน รวม 60 คน และมีข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 7 คน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในระดับนักบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยนักบริหารระดับกลางเปรียบเสมือนคนกลางที่ต้องเชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต่อไปในอนาคตผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นนักบริหารที่สำคัญของหน่วยงาน โดยการอบรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีทางการบริหารที่ทันสมัย ตลอดจนเทคนิคและวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งการได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ตรงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานในสังกัด จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ครบถ้วนด้วยความมุ่งมั่นให้สมกับหน่วยงานและกรุงเทพมหานครได้ให้โอกาสท่านในการพัฒนาตนต่อไป
 
 
 
.................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner