เล็งสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม

(29 ม.ค.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เขตพระนคร เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะเจ็บป่วย ได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ขึ้น เพื่อทดแทนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหลังเก่า ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขหลายแห่งได้ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บางแห่งมีพื้นที่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถขยายการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่มากขึ้น ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักอนามัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ลักษณะโครงสร้างของอาคารจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ บางแห่งเป็นอาคารไม้ บางแห่งเป็นอาคารปูน บางแห่งเป็นอาคารชั้นเดียว บางแห่งเป็นอาคาร 2 ชั้น บางแห่งเป็นลักษณะหลายอาคารรวมกัน ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย คลินิกตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจย่อย ห้องฉุกเฉิน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องจ่ายยาและคลังยา คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกทันตกรรม ห้องผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ห้องหัวหน้าพยาบาล ห้องพักพนักงานสถานที่ ห้องธุรการและการเงิน ห้องให้คำแนะนำทางสังคมสงเคราะห์ และห้องพยาบาลอนามัยชุมชน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 5-7 ชั้น ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของอาคาร ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีโครงการสร้างอาคารแห่งใหม่ อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เขตบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน เขตพญาไท ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี เขตพระโขนง และศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น สะดวกรวดเร็วต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงในการตรวจรักษาโรคทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner