กทม. ประชุมแนวดิ่งฝ่ายปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเลือกตั้ง

 (29 ม.ค.61) เวลา 13.30 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวดิ่งหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียน หัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้กับบุคลากรของสำนักงานเขต สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงเตรียมจัดการอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายใหม่และแนวทางการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงหลายข้อ ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัคร การจัดทำบัญชีรายชื่อ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งการสำรวจหน่วยเลือกตั้งทั้งในตัวอาคารและที่เป็นเต็นท์ในพื้นที่ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและเพียงพอหรือไม่ รวมถึงสำรวจจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่เขต หากมีเพิ่มขึ้นจำนวนมากจะได้พิจารณาจัดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมต่อไป 
เร่งตรวจสอบทุจริตทางทะเบียน 
          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประชาชน กทม.ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มีเรื่องทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558-60 ที่ค้างดำเนินการซึ่ง กทม.ยังไม่แจ้งผลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทุกเขต เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากไม่แล้วเสร็จอาจขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 15 วัน รวมเป็น 60 วัน
 
เปิดศูนย์ลงทะเบียนต่างด้าวเบ็ดเสร็จในกทม. 2 แห่ง
         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานต่อไปอีกถึงวันที่ 31 มี.ค.63 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 30 มิ.ย.61 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.61  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เบื้องต้น กทม.ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้แรงงานต่างด้าวมาจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ จำนวน 2 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ และห้างบิ๊กซี เขตบางแค และอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่จัดตั้งศูนย์เพิ่มเติมอีก 1-2 แห่ง โดยได้เน้นย้ำให้ทำการคัดกรองคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมด้วยเพื่อความถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในการดำเนินการ
 
——————-
 
 
e-max.it: your social media marketing partner