กทม.เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2561

นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหาคร ได้แก่ กรุงโซล เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี  กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย  นครเซี่ยงไฮ ้กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษา (ตามคุณสมบัติของแต่ละโครงการ) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 และไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานครมาก่อน  สามารถร่วมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครได้ตลอดโครงการ  
 
กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ในระหว่างวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2561   โดยผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  ความถนัดเฉพาะทาง ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  www.bangkok.go.th/iad  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2224 8175-7 
 
 
   --------------------    (ทิพพาภรณ์/กปส., อนุพงศ์/นศ.ฝึกงาน.....รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner