กทม.พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สร้างผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(29 ม.ค. 61) เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มทักษะ และเทคนิคทางการบริหารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ตามสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปรับตัวให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานครไว้ 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย สภาวะผู้นำ (Leadership) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การมองภาพรวมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Drive for Result) โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน 2 สมรรถนะแรก ได้แก่ สภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานภายใต้สภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ จึงถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงาน ตลอดจนการมีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเป็นเครือข่ายการทำงานระหว่างกัน ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป
 
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จัดขึ้นจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 4 วันทำการ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 ลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จากสังกัดสำนัก และสำนักงานเขต จำนวน 64 คน ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย บทบาทของผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหากับการตัดสินใจของผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้นำ โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้วยวิธีบรรยาย (Lecture) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
 
 ...............(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner