ผู้ว่าฯ อัศวิน แนะเด็กและเยาวชน “ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ใฝ่คุณธรรม”

 
 (13 ม.ค.60) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เจตจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธีเปิด 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จึงกำหนดนโยบาย “คุณภาพชีวิตดี” ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั้งการเรียนในสถานศึกษาและการเรียนนอกห้องเรียนควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป สำหรับในปี 2561 กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนวชิรเบญจทัศ ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา” โดยน้อมนำหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีและกีฬา มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ขอให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลลที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 
งานวันเด็กที่สวนวชิรเบญจทัศ จัดภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา”
สำหรับงานวันเด็กบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งศาสตร์พระราชาที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ปวงชนชาวไทย จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้  โซนเด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์เทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร เรียนรู้เส้นทางธุรกิจสปา ธุรกิจแนวใหม่  Bangkok brand  อาชีพผ่านออนไลน์ E-market ปฏิบัติการพลังงานจิ๋วพิทักษ์โลก โซนเด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  สนุกกับเกมและความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ CPRเด็กกู้ชีพ เด็กไทยกับพืชผักสมุนไพร ฯลฯ โซนเด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พลังงานสีเขียว เรียนรู้สัญญาณ เครื่องหมาย ไฟจราจร กล้อง CCTV และรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการภัยพิบัติ การใช้รถ 2 ล้อ Segway ภูมิสารสนเทศ 3 มิติเสมือนจริง โมเดลนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำและการป้องกันน้ำท่วม โซนเด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พอเพียง เรียนรู้เศรษฐกิจดิจิตอลตามรอยหลักพอเพียง บ้านประหยัดพลังงาน  BMA GIS Online  เกมด้านการเงินและการออม E-learning การทดลองจัดรายการสถานีวิทยุ โซนเด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์เพื่อชีวิตยั่งยืน เรียนรู้เส้นทางและโมเดลรถไฟฟ้าสายต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านคหกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมกิจกรรมและของรางวัลกว่า 20,000 ชิ้น พร้อมเครืองเล่นขนาดใหญ่ เช่น ม้าหมุน เชิงช้า สไลเดอร์ เกมการละเล่นต่างๆ ในทุกโซนกิจกรรม รวมทั้งซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ไว้ให้บริการตลอดงาน
 
 
ชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กที่ศูนย์เยาวชน 34 แห่ง
กรุงเทพมหานครยังกำหนดจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 21 ม.ค. 61 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 แห่ง ดังนี้ 
วันที่ 12 ม.ค.61 กำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้  
วันที่ 13 ม.ค.61 กำหนดจัดกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่
วันที่ 14 ม.ค.61 กำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9  ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ
วันที่ 20 ม.ค.61 กำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนอัมพวา และศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง
 
สำหรับการจัดงานที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยในวันที่ 20 ม.ค. นั้น กรุงเทพมหานครจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยให้มีกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลมากมาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนดังกล่าวให้ได้รับความสนุกสนาน และมีความสุขในช่วงเทศกาลวันเด็ก
 
วันที่ 21 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมสัปดาห์งานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมชมกิจกรรมความบันเทิง รับของรางวัล ได้ฟรีตลอดงาน
 
-------------------------------- (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner