กทม.เดินหน้าสำรวจคลองรอบกรุง เล็งฟื้นฟูเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองหลวง

(12 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น. : นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง ณ บริเวณคลองรอบกรุง เขตพระนคร
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ โดยกำหนดให้พื้นที่บริเวณชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่องเป็นพื้นที่ศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน การจัดทำผังแนวความคิด การจัดทำผังแม่บท การจัดทำผังรายละเอียดพื้นที่นำร่อง ตามยุทธศาสตร์ของผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า พ.ศ. 2575 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง สภาพกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งผังแม่บท การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองและพื้นที่ต่อเนื่อง มีโครงการปรับปรุงฟื้นฟู ประกอบด้วย 1.การพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองรอบกรุง 2. การปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน วิถีตรอกเชื่อมวิถีคลอง 3. การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร บริเวณแยกผ่านลีลาศ 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ 5. การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกสามยอด 6. การปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถานให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะสำหรับชุมชน 7. การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า (ไปรสนียาคาร) และ 8. การปรับปรุงภูมิทัศน์ลานปฐมบรมราชานุสรณ์
 
สำหรับ คลองรอบกรุง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ คลองบางลำพู ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร และ คลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 1,700 เมตร ซึ่ง การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่องในระยะแรก คือ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ ได้แก่ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน การปรับปรุงทางเดินเขื่อน ค.ส.ล. และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีโครงการซ่อมแซมและบูรณะสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง จำนวน 5 สะพาน ประกอบด้วย 1.สะพานดำรงสถิต 2.สะพานภานุพันธุ์ 3.สะพานหัน 4.สะพานบพิตรพิมุข และสะพานโอสถานนท์ 
 
................................ (อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner