วางผังปักหมุดเตรียมตอกเสาเข็มอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง เขตลาดกระบัง

 
(12 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสำหรับทุกคน” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง ชั้นล่างเป็นห้องประชุม ชั้น 2-5 เป็นห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ บันไดแบบมีห้องน้ำห้องสุขาและมีชานพักทุกชั้น ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 2% โดยได้ดำเนินการปักผังและขุดเจาะสำรวจดิน นอกจากนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น เพื่อเป็นบ้านพักอาศัยสำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งขณะนี้ได้รื้อถอนอาคารบ้านพักครูหลังเก่า 2 หลังออกไปเรียบร้อยแล้ว โดยทางโรงเรียนลำพะองได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่สำนักงานเขตลาดกระบังดำเนินการต่อไป นอกจากนี้สำนักการศึกษาได้ปรับผังวางแบบการก่อสร้างใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงเนื้องานจากเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มตอก เพิ่มกันสาดด้านหน้าและด้านหลังอาคาร อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายปั้นจั่นเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และเริ่มดำเนินการตอกเสาเข็มในวันที่ 18 ม.ค.นี้ รวมถึงให้สำนักงานเขตลาดกระบังตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วโรงเรียน หากอยู่ในสภาพที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือรื้อออกเพื่อก่อสร้างรั้วใหม่ทดแทน อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะองแล้วเสร็จ จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner