กทม.อบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 31 มุ่งพัฒนานักบริหารมืออาชีพ

(8 ม.ค. 60) เวลา 08.30 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับต้น รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. – 16 มี.ค. 2561 ซึ่งลักษณะของการฝึกอบรมเป็นแบบไป – กลับ พักค้าง ดูงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ภาวะผู้นำ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานราชการของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหารให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยมีนางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจตลอดจนเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้การดำเนินงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรุงเทพมหานครจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน ที่ทำการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคต และนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้หลักการ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีทางการบริหารที่ทันสมัย ตลอดจนเทคนิคและวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์และการเป็นเครือข่ายการทำงานระหว่างกันต่อไป
สำหรับ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการจากสังกัดสำนัก 40 คน สำนักงานเขต 20 คน รวม 60 คน และมีพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด ได้แก่ กองธุรกิจบริการ การประปานครหลวง จำนวน 1 คน โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1.การพัฒนาภาวะผู้นำ 2.การบริหารมหานคร 3.การบริหารทรัพยากร 4.คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และ 5.การเสริมสร้างประสบการณ์และบูรณาการความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะการประมวลการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด รวมถึงการศึกษาข้อมูลการพัฒนางานนำเสนอเป็นผลงานวิชาการ สำหรับการพัฒนางานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในสังคมอย่างเป็นธรรมต่อไป
 
 
...................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner