ตรวจศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 74.34% กำชับผู้รับจ้างปรับแผนเร่งทำงานอย่างต่อเนื่อง

(5 ม.ค.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ สำนักงานโครงการฯ บริเวณแยกเกียกกาย เขตดุสิต


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ศูนย์เยาวชน พื้นที่เอนกประสงค์เขตดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดุสิต นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ปัจจุบันผลงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟท์ งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ งานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ในอาคาร และงานทดสอบระบบภายในอาคาร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การทำงานล่าช้า นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับแผนการทำงานใหม่ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 74.34% เมื่อโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์ราชการนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่มีความสมบูรณ์แบบทันสมัย โดยรวบรวมหน่วยงานราชการที่สำคัญให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner