ผู้ว่าฯ อัศวิน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลในเทศกาลปีใหม่ 2561

 
(31 ธ.ค.60) เวลา 20.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2561 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ ฯลฯ
 
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทยในทุกๆ ด้าน เป็นมหานครที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งผมและคณะผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้คงอยู่คู่กรุงเทพฯและประเทศชาติต่อไป ซึ่งโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 นี้ กรุงเทพมหานครได้จัดงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมกันเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ ด้วยความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป
 
 
ทั้งนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 19.30 น. สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพปริยัติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระวินัยสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระสุวรรณเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพิพัฒนวราภรณ์ เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน พระพิศาลประชานาถ เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม พระพิศิษฎ์วิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระครูธรรมรักขิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม และการแสดงเสวนาธรรมโดยพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหารและผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดบทเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธัมม์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
 
 
พิธีสวดมนต์ข้ามปี (ช่วงที่ 2) เริ่มในเวลา 22.00 น. โดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และคณะสงฆ์จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร จำนวน 66 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชนร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ พุทธศักราช 2561
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน 5,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานคนเมืองด้วย
……………………………
e-max.it: your social media marketing partner