กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” ณ ลานคนเมือง

 
(31 ธ.ค.60) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานคร จากหอพระภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ไปประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดงาน “เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” ขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61  โดยจะประดิษฐานให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. ก่อนอัญเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนวราชบพิตร ภายในศาลาว่ากทม.เช่นเดิม
 
 
ทั้งนี้ พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 23 ซม. สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 40 ซม. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้กับทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นนิมิตหมายของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และพสกนิกร ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดลำดับที่ 20  ที่ได้รับพระราชทาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรพระราชทานแก่กรุงเทพมหานคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารคเมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2525 ในมหามงคลวโรกาส 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นของขวัญสิริมงคล อีกทั้งเป็นศูนย์รวมใจความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทย
 
 
พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลในเทศกาลปีใหม่ 2561
 
 
โดยวันนี้ (31 ธ.ค.61) เวลา 20.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2561 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล การสวดมนต์ข้ามปี การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ ฯลฯ ระหว่างเวลา 15.00 – 24.00 น.
 
พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี
 
จากนั้น เวลา 22.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี (ช่วงที่สอง) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา
 
ทั้งนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 19.30 น. สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพปริยัติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระวินัยสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระสุวรรณเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพิพัฒนวราภรณ์ เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน พระพิศาลประชานาถ เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม พระพิศิษฎ์วิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระครูธรรมรักขิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม และการแสดงเสวนาธรรมโดยพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหารและผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดบทเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธัมม์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 
สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปี (ช่วงที่ 2) เริ่มในเวลา 22.00 น. โดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และคณะสงฆ์จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชนร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน 5,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานคนเมืองด้วย
 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2561
 
กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค.61 โดยเวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 166 รูป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)
 
------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner