เจ้าหน้าที่ กทม. พร้อมปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

(28 ธ.ค.60) เวลา 15.00 น. : พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรถเพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 รวมจำนวน 41 คันประกอบด้วย รถดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 19 คัน รถสายตรวจเทศกิจ จำนวน 8 คัน รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คัน รถตรวจการณ์ของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน รถสายตรวจ 191 จำนวน 1 คัน รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คัน และรถจักรยานยนต์นำขบวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 2 คัน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

 
รณรงค์เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ว่า กทม.มีความพร้อมในการดูและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวขบวนรถ เตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาว กทม. ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันนานหลายวัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานบันเทิงต่าง ๆ มีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และประชาชนจะออกมาท่องเที่ยวและพักผ่อนตามสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย รวมทั้งมีประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัด หากทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และไม่ระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า และอาจลุกลามอาคารบ้านเรือน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ เพื่อแจ้งเตือนและขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวัง เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว
 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 สถานี รวมเป็น 82 จุด พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนติดตามการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
     ----------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner