กระตุ้นการทำงานเป็นทีมให้บุคลากรผู้ทำหน้าที่ดุแลสุขภาพกายและใจของคน กทม.

(27 ธ.ค. 60) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการสหวิชาชีพของสำนักอนามัย สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสุขาภิบาล และนักวิชาการสาธารณสุข รวม 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย รุ่นที่ 11 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ (KU Home) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
  
ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายถึงแนวคิดการทำงานเป็นทีม อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำทีมงาน การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ และวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า การทำงานเป็นทีมคือการที่กลุ่มบุคคลได้ร่วมมือกันทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน และบรรลุเป้าหมายของทีม ในการทำงานเป็นทีมนั้นทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเอง และต้องรู้ว่าตนเองเหมาะจะเป็นแบบไหน เหมาะจะทำงานอะไร ต้องมีการคุยกันว่าจะแบ่งงานการทำอย่างไร โดยมองว่าจุดไหนเป็นจุดเด่น เป็นข้อดี แล้วนำมาใช้แทนการมองที่จุดไม่ดี หรือข้อเสีย ที่สำคัญอีกอย่างคือการสื่อสารในองค์กร ถือเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมี เนื่องจากการทำงานเป็นทีมต้องมีการสื่อสารกันหลากหลาย ดังนั้นจะต้องมีการจัดการความขัดแย้ง หรือความเห็นต่างของสมาชิกในทีม หากมีข้อโต้แย้ง หรือเห็นต่างกัน ต้องมีการไกล่เกลี่ย สำหรับอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานเป็นทีม คือ การไม่ใส่ใจผลลัพธ์ของทีม หลีกเลี่ยงการตรวจสอบกัน ขาดการผูกมัดตนเอง กลัวความขัดแย้ง และขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทุกคนในทีมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานเป็นทีม เมื่อมีสมาชิกในทีมที่ไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เน้นผลลัพธ์ของทีมก็ควรให้ทำอย่างอื่นแทน 
 
พญ.วันทนีย์ กล่าวด้วยว่า ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนกำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร ในการทำงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานแบบไหนจะเป็นเจ้านาย หรือหัวหน้าทีม แต่ในลักษณะของการทำงานเป็นทีมต้องการหัวหน้าทีมไม่ใช่เจ้านาย นอกจากนี้ต้องมีการสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม รับฟังกันและกัน หากมีข้อโต้แย้งก็พูดคุยและแก้ไขในลักษณะที่เหมาะสม ปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้ไข เมื่อแก้ไขได้ก็เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ แต่หากแก้ไขไม่ได้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่จะเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป เราทุกคนเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจดีว่า กรุงเทพมหานครต้องการอะไร มีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์อย่างไร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายอย่างไร แล้วนำเอามารวมกัน ขยายความเพิ่มเติม และเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ตั้งไว้
 
       -----------------------------    (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner