ตลิ่งชันจับมือ มจธ.สร้างนวัตกรรมถ่านไฟฉายเก่าสู่ทางเดินแม่เหล็กเพื่อผู้พิการทางสายตา

 (27 ธ.ค.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างนวัตกรรมจากถ่านไฟฉายเก่าสู่ทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการทางการมองเห็น และมุ่งเน้นที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทุกกลุ่ม ตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 “สะดวก” (Convenient) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ด้วยสิ่งอำนวยในการสัญจรและการใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป ตามหลักสากลของการออกแบบเพื่อทุกคน โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน 

 

โครงการสร้างนวัตกรรมจากถ่านไฟฉายเก่าสู่ทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตตลิ่งชัน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะวิจัยอิฐทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยนำส่วนประกอบจากถ่านไฟฉายเก่านำมาผ่านนวัตกรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมในกรุงเทพมหานครและยังเป็นการลดปริมาณขยะ จากสถิติปริมาณการใช้ถ่านไฟฉายในประเทศไทยพบว่าปริมาณการใช้ถ่านไฟฉายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3.5 ก้อนต่อคนต่อปี ในส่วนปริมาณของถ่ายไฟฉายที่ใช้แล้วมีปริมาณมากถึง 3,400 ตัน โดยจะถูกกำจัดด้วยวิธีทิ้งลงหลุมฝังกลบขยะรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งวิธีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางคนพิการทางสายตา ด้วยการนำผงถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ที่ใช้แล้วมาสังเคราะห์สารแม่เหล็กหรือเฟอร์โรแมกเนติก โดยถ่านไฟฉาย 100 ก้อน จะได้สารแม่เหล็กปริมาณ 1 กก. เพื่อนำมาผสมกับสีและปูนซีเมนต์ แล้วนำมาฉาบผิวหน้าอิฐทางเดินแม่เหล็กสำหรับคนพิการทางสายตา พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสนามแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณที่ไม้เท้า

 

อย่างไรก็ตามทางเดินอิฐแม่เหล็กและไม้เท้านำทางเป็นระบบใหม่ที่บุคลากรและผู้พิการทางสายตายังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานจึงต้องมีการฝึกอบรมถึงวิธีการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์จึงจะสามารถใช้งานและเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อวิจัยกระบวนการผลิตผงแม่เหล็กในระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาต้นแบบอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานเพื่อดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลวัดไร่ขิงที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็นประเภทสายตาเลือนราง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อดำเนินการทดลองติดตั้งอิฐทางเดินบริเวณศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 ภายในสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้พิการทางการเห็นที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งจัดทำกล่องรับบริจาคถ่านไฟฉายเก่าที่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยได้นำไปทดลองต่อไป

 

 

----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner