เพิ่มสมรรถนะทางการบริหารให้กับข้าราชการกทม.สามัญในระดับชำนาญการพิเศษ

 
 (25 ธ.ค. 60) เวลา 08.30 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จากสังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 46 คน เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคทางการบริหารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ตามสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสามารถปรับตัวให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน สำหรับการฝึกอบรมได้กำหนดการฝึกอบรมเป็นแบบไปกลับต่อเนื่อง จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างนี้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 60 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 61 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ก.พ. 61 โดยหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย บทบาทของผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหากับการตัดสินใจของผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้นำ โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ด้วยวิธีบรรยาย (Lecture) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) การฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ ในสมรรถนะสภาวะผู้นำ (Leadership) และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานภายใต้สภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ จึงถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงาน ตลอดจนการมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานด้วยการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งการได้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันจะทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และการเป็นเครือข่ายการทำงานระหว่างการต่อไป ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปปรับใช้เพื่อประโยชน์แก่ตัวข้าราชการเองและหน่วยงานต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner