เล็งสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียคลองลาดโตนดบรรจบศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

 
(22 ธ.ค.60) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด เขตหลักสี่ และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดมลพิษ มีระบบการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่อาศัยริมคลอง โดยสำนักการระบายน้ำไดดำเนินการสำรวจพื้นที่และชุมชนโดยรอบพื้นที่คลองลาดโตนดและซอยชินเขตในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร พบว่ามีการขยายตัวของชุมชนประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัยจากบ้านเดี่ยวไปเป็นอาคารพักอาศัยรวม ทำให้มีปริมาณน้ำเสียไหลลงสูคลองมากขึ้น ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ 3.30 ตร.กม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำประมาณ 9,000 ลบ.ม./วัน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เพื่อแกไขปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งที่ไมไดมาตรฐานลงสู่แหล่งรับน้ำในบริเวณคลองลาดโตนดและคลองบางเขน โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่อตามแนวใต้คลองเพื่อเก็บรวบรวมน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ไปบรรจบกับบ่อพักของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด ประกอบด้วย การก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก ขนาด 0.80 ม. ความยาว 1,550 ม. การก่อสร้างท่อเชื่อมจากบ่อดักน้ำเสียกับระบบรวบรวมน้ำเสีย ขนาด 0.40 ม. ความยาว 305 ม. ขนาด 0.50 ม. ความยาว 310 ม. รวมความยาว 615 ม. การก่อสร้างบ่อดันท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.50 ม. จำนวน 14 บอ การก่อสร้างบ่อรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 ม. จำนวน 9 บอ และการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย (CSO) จำนวน 16 บอ คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน 
 
 
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม ลำรางสีกันถึงคูนายกิมสาย 3 ประกอบด้วย สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 3-1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 1,006 ม. และสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 503 ม. คลองบางพูด 2 ถึงคลองตาอูฐ ประกอบด้วย สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 500 ม. และสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 250 ม. ผลงานที่ทำได้36.34 % คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเม.ย.61 ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะและถนนเวฬุวนารามแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนในเขตดอนเมืองบริเวณถนนเวฬุวนาราม ช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำรางสีกันและคลองบางพูด 2 ผ่านลงคูนายกิมสาย 3 และคลองตาอูฐได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner