ดีเด่นทั้ง 6 ด้าน โรงเรียนวัดสีสุก สังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

(22 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ณ. โรงเรียนวัดสีสุก เขตจอมทอง : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนวัดสีสุกได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จากการประเมินคุณภาพทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560 โดยมี นางสาวโชติรส เหล่ามานะ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นายสมพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีสุก ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสีสุก ร่วมพิธี
รองผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพทั้ง 6 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างดีเยี่ยม ที่มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี และเป็นที่ยอมรับถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืนของครูและบุคลากรการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โดยหวังว่าโรงเรียนวัดสีสุกจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถผลิตเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
 
 -----------------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner