กทม. เข้ม 4 มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

(22 ธ.ค.60) เวลา 10.00 น. : พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจแนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบันเทิงและสถานบริการ   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน พร้อมตรวจเยี่ยมความปลอดภัยภายในห้างสรรพสินค้า บริเวณโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 และลานจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและกำชับให้สำนักงานเขต และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาม 4 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยตรวจสอบสถานที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และจุดเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง อาคารสูง บริเวณ ใต้สะพานข้ามทางแยกต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นอีก 2.มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้สโลแกน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดินทางอย่างปลอดภัย 3.มาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ โดยตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย  4.มาตรการทางด้านสุขภาพอนามัยโดยการตรวจสอบสิ่งของในกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ ว่ามีสิ่งของหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชนหรือไม่
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 สถานี รวมเป็น 82 จุด พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนติดตามการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ชี้ช่วงหน้าหนาวโอกาสเกิดไฟไหม้ง่าย
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันนานหลายวัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานบันเทิงต่าง ๆ มีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่และประชาชนจะออกมาท่องเที่ยวและพักผ่อนตามสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย รวมทั้งมีประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัด หากทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และไม่ระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า และอาจลุกลามอาคารบ้านเรือน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ เพื่อแจ้งเตือนและขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวัง เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว 
 
แนะตรวจสอบไฟก่อนออกจากบ้าน-งดเสี่ยงเล่นพลุไฟ-รู้เส้นทางหนีไฟ
 
สำหรับวิธีเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว สามารถทำได้โดย การตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การจุดธูปเทียนบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรต้องมีภาชนะที่ปลอดภัยและแข็งแรงรองรับ และขอให้ธูปเทียนดับสนิทก่อนเข้านอนหรือ  ออกนอกเคหสถานรวมทั้งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย ขณะเดียวกันยังห้ามจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในส่วนเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น   ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ  ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งของกีดขวางเส้นทางหนีไฟ มีแบบแปลนแสดงตำแหน่งของห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟจัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันที   ทั้งนี้หากประชาชนเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่าง ๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้าและออกได้อย่างสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานและวัสดุภายในต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ติดไฟง่ายรวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือมีการเก็บวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร และสำนักงาน ได้แก่ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น สปริงเกอร์ ระบบการจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงภายในอาคาร ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน การติดตั้งถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว   ที่ครอบคลุมพื้นที่และเหมาะสมกับประเภทของไฟ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงไม่ให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองเหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน งดการเผาซากวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ขยะมูลฝอย การเผาหญ้า เศษกระดาษในชุมชน และบริเวณริมถนนสองข้างทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากกลุ่มควันจากการเผาไหม้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ
 
 
 ————-
 
 
e-max.it: your social media marketing partner