โครงการสุขใจสูงวัยประคับประคอง และนวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่อง คว้ารางวัลคุณภาพการให้บริการดีเด่นของ กทม.

 
(7 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น.  พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของผลงานแล้ว มีผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลระดับดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง” โดย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ และประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล (Innovation in BMA Home Ward Referral System)”  โดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย 
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกและตรวจประเมินผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน และมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน และเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นของกรุงเทพมหานครเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นธรรม ได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยรับฟังความคิดเห็ฯหรือข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การดำเนินการในภาพรวมประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป
 
-----------    (ทิพพาภรณ์   กปส./รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner