ติดตามโครงการปรับปรุงสำนักงานเขตโรงเรียนถนนเขื่อนคลองในพื้นที่บางเขน

 
(6 ธ.ค.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางเขน การปรับปรุงถนนและซอย การปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโครงการก่อสร้างเขื่อนและขุดลอกคลองในพื้นที่เขตบางเขน ซึ่งเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรุงเทพมหานคร ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เขตบางเขน สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางเขน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และที่สำคัญเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ สำหรับการปรับปรุงถนนและซอยในพื้นที่ สำนักงานเขตบางเขนได้เตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 61 แยก 14 และแยก 16 ระยะทางประมาณ 322-337 ม. เนื่องจากบริเวณซอยดังกล่าวเป็นที่ลุ่มพื้นผิวจราจรอยู่ในระดับต่ำ เมื่อฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ สำนักงานเขตบางเขนได้เตรียมดำเนินโครงการการก่อสร้างเขื่อนรางอ้อรางแก้ว บริเวณซอยพหลโยธิน 65 การก่อสร้างเขื่อนวัดไตรรัตนาราม รวมทั้งการขุดลอกคลองและลำราง อาทิ การขุดลอกคลองบัว จากคลองจระเข้ถึงคลองกะเฉด การขุดลอกคลองรางอ้อรางแก้ว เพื่อเปิดทางน้ำไหลเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ นอกจากนี้สำนักงานเขตบางเขนได้เตรียมดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน อาทิ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร โรงครัว และสนามเด็กเล่น โครงสร้างและอุปกรณ์บางส่วนได้เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งโรงเรียนบางแห่งหลังคารั่วและฝ้าเพดานชำรุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสร้างความอุ่นในแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner