ข้าราชการกทม.ยุคใหม่ต้อง NOW! พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน

 
 (4 ธ.ค. 60) เวลา 09.15 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5-7 จำนวน 360 คน เพื่อให้มีความรู้เรื่องระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชที่ดี โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธี  ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน  
 
 ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ ทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งจะต้องเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งนักบริหารในภายภาคหน้า ดั่งความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 52 ความว่า "การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทำความเข้าใจในความสำคัญข้อนี้ให้ถ่องแท้ แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานของตนด้วยความตั้งใจ จริงใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง" ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคน ควรน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในหน้าที่ราชการ 
 “การปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 จะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมาอย่างทันที ไม่ให้มีการตกค้าง เพื่อที่จะสามารถดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างอื่นต่อไปได้ เป็นไปตามนโยบาย NOW! “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการปฏิบัติงานคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความราบรื่นสำเร็จโดยเร็ว” ปลัด กทม.กล่าว
 
 
 สำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการบรรจุใหม่จำนวนทั้งสิ้น 856 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 7 รุ่น รุ่นละประมาณ 120 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 60 – 12 ก.พ. 61 แบ่งการดำเนินการพัฒนาข้าราชการออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศแบบไปกลับ 1 วัน  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจากหนังสือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของ สำนักงาน ก.พ. และชุดการเรียนรู้เพื่อการอบรมออนไลน์ (e-training) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และการอบรมให้ความรู้ในห้องเรียนแบบไป-กลับ 2 วันทำการ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาจิต 2 วัน 1 คืน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กิจกรรมดูงานแบบไป-กลับ 1 วันทำการ ณ สำนักพัฒนาสังคมและสำนักการระบายน้ำ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม (Group Learning) แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก และส่วนที่ 4 เป็นหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติมที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner