เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ให้แล้วเสร็จภายในปี 61

(15 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช และถนนอรุณอมรินทร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การคมนาคมมีความคล่องตัวไม่แออัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช และถนนอรุณอมรินทร์ ซึ่งโครงการประกอบด้วย การขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร การก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลศิริราช และการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ซึ่งขณะนี้การดำเนินโครงการคืบหน้าแล้ว 20.78% จากเดิมที่จะต้องคืบหน้า 83.53% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ -62.75% ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าทางผู้รับจ้างแจ้งว่าติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆ หลายหน่วยงาน นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนมีประชาชนใช้สอยอยู่ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นในการใช้พื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งพื้นที่บริเวณใต้สะพานอรุณอมรินทร์ที่มีประชาชนทำการค้าขายอยู่ กรุงเทพมหานครได้ไปเช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนย้ายไปทำการค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวและเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ ขณะนี้ได้ทำการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมรองรับประชาชนที่จะย้ายเข้ามาทำการค้าขาย

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการปรับแผนการก่อสร้างเป็นระยะๆทุกเดือน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามสัญญาการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 61 จากการพูดคุยร่วมกันระหว่างสำนักการโยธากับผู้รับจ้างจะมีการปรับแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 61 อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพรานนก ถนนอิสรภาพ และถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner