กทม. ยกระดับการจัดการศึกษาปี 61 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม

(14 พ.ย. 60) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และบูรณาการด้านการศึกษากรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดการประชุมมอบนโยบาย และบูรณาการด้านการศึกษากรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร พร้อมนำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับทราบ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และข้าราชการในสำนักการศึกษา รวมจำนวน 580 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร

 

สำหรับในช่วงเช้า เป็นการมอบนโยบายด้านการศึกษาจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับไทยแลนด์ 4.0 การบรรยายหัวข้อการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนช่วงบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วย Active Learning จากนั้นเป็นกานชี้แจงการบูรณาการโครงการระหว่างสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ด้านการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยไปกว่ากัน อาทิ นโยบายด้านการศึกษาของประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ แนวทางการบริหารการศึกษาที่หลากหลาย เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ การพัฒนาการศึกษาต้องการมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2. การเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพิ่มโรงเรียนสองภาษา และ 3. การส่งเสริมทักษะชีวิต

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การที่จะบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วน ต้องร่วมแรงร่วมใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เต็มศักยภาพ ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่ตนเองที่จะต้องใส่ใจเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาองค์กร หน่วยงาน หรือสถานศึกษาของท่านให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และต้องส่งเสริมให้เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่ง

นอกจากนี้การพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษา สำนักงานเขต สำนักการศึกษา หรือแม้แต่กรุงเทพมหานครเอง ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ส่งผลไปยังเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของการจัดการศึกษา ซึ่งก็คือคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสำหรับสังคมโลกในปัจจุบัน และเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งสำคัญที่สุด ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างให้มีในตัวผู้เรียน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย และการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 

“ขอให้ทุกคนนำความรู้และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพ เพราะอนาคตของลูกหลานเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม หรือคณะผู้บริหารท่านใด หากแต่ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรด้านการศึกษาทุกท่าน” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

 

----------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner