กทม. จับมือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยกระดับการศึกษา วิจัย และบริการทางการแพทย์

 
 นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการให้ความสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาทางการแพทย์ การบริการทางการแพทย์ และการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตนได้เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รักษาการอธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา
 
 
 
สำหรับข้อตกลงในการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลคลองสามวา สังกัดสำนักการแพทย์ รับผิดชอบเป็นสถาบันร่วมสอนผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้ความร่วมมือเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ.2560 
 
 นอกจากนี้ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กทม. และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้ตกลงร่วมกันพัฒนาด้านบริการทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยินดีจัดส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมออกให้บริการตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  อีกทั้งสำนักการแพทย์ กทม. และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ และร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมด้านวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 
----------------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner