ตลิ่งชันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ สร้างจิตสำนึกประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติ

(12 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งร่วมปลูกซ่อมต้นเสลาบริเวณเกาะกลางเชิงสะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน โดยมีนางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ผู้ประกอบการตลาดเทพเจริญ จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

ด้วยวันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชันจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 หรือสถานที่เห็นสมควร เช่น สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความหวงแหนธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการดำเนินตามนโยบาย “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่กับความเป็นธรรมชาติ สำนักงานเขตตลิ่งชันได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวขึ้นในวันที่ 12 พ.ย. 60 สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกซ่อมต้นเสลา บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก ทดแทนต้นที่ตาย การกำจัดวัชพืชบริเวณร่องน้ำกลางถนน และแปลงเฟื่องฟ้าบริเวณไหล่ทาง

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ ให้เติบโตแข็งแรง ดังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนว่ามีโครงการปลูกป่าต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การติดตามดูแลโครงการที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นมีน้อยมาก ทั้งนี้หากปล่อยให้ต้นกล้าที่เราตั้งใจหย่อนรากลงดินเติบโตตามยถากรรม ต้นกล้าที่เราหวังจะให้เติบโตช่วยให้ร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาจต้องมีอันเป็นไปเสียก่อน ที่จะได้ทำหน้าที่เหล่านั้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นโครงการปลูกต้นไม้ที่ทำกันมา ก็จะเป็นการเสียทั้งงบประมาณ เสียทั้งเวลา แรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทลงไปก็จะสูญเปล่า เพียงเพราะเราไม่ได้ติดตามบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม รวมทั้งสิ้น 7,610 แห่ง คิดเป็น อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.21 ตร.ม./คน เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 2560-2575 เสนอให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว 9 ตร.ม./คน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานสวนสาธารณะ และสำนักงานเขต 50 เขต ในการร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้เดิมให้คงอยู่สืบไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณประชาชนและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner