กทม.แต่งตั้ง คกก. กำหนดแนวทางการอนุรักษ์ป้อมมหากาฬ

(10 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. : นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ โดยกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬขึ้น โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นรองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองศาสตราจารย์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร นักวิชาการ  พันโทโชคดี อัมพรดิษฐ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ 1 ผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า อธิบดีกรมศิลปากร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน  ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายจัดรูปที่ดิน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง และหัวหน้าฝ่ายวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สภากรุงเทพมหานคร
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า สมาคมสถาปนิกสยาม และนักวิชาการด้านต่างๆ ได้ประชุมหารือร่วมกับชุมชนป้อมมหากาฬ ในประเด็นการอนุรักษ์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการอนุรักษ์บ้าน จำนวน 18 หลัง และได้รายงานผลการประชุมให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ อีกทั้งศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบและที่ตั้งบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ พร้อมเสนอมาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของผังเมือง เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนป้อมมหากาฬในทิศทางที่เหมาะสม วางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
สำหรับ ผลการพิจารณาการอนุรักษ์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของชุมชนป้อมมหากาฬ เบื้องต้นอนุรักษ์บ้าน จำนวน 18 หลัง ประกอบ 1.บ้านไม้โบราณสมัยก่อนรัชกาลที่ 5 จำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 97 แลละ 99 2.บ้านไม้โบราณสมัยรัชกาลที่ 5-7 จำนวน 13 หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 75, 89, 91, 93, 109, 111, 119, 121, 123, 125, 127, 127/1 และ 129 3.บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ร่วมสมัย (สมัยรัชกาลที่ 8–9) จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 107, 107/5 และ 113
 
..........................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner