บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน

กทม. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยึดประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
 
(10 พ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น ข้อมูลประชากรและอายุคาดเฉลี่ย 2. ข้อมูลปัจจัยบ่งชี้สุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยและโรค/กลุ่มโรค 3. ข้อมูลระบบบริการสาธารณสุขและทรัพยากร เช่น ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ข้อมูลโรคระบาด  4. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และ 5. ข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง เช่น พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญโดยจะใช้ประกอบการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อไป
สำหรับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ถูกจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้มีเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จำนวน 13 เขตพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเป็น 12 เขตสุขภาพ และให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตพื้นที่สุขภาพที่ 13 เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้ง 13 เขตพื้นที่สุขภาพจะดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการเพื่อการจัดการสุขภาพในทุกมิติ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ซึ่งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแต่ละเขตจะมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และกรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนคณะกรรมการเขตสุขภาพฯ อย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยืนยันมาโดยตลอดถึงความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ดังนั้นในการดำเนินงานต่างๆ อยากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อได้ข้อสรุปว่าแต่ละหน่วยงานจะทำอะไรแล้วก็ให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 
-----------------       (พัทธนันท์...กปส./ปชส...สนอ. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner