กทม. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมขับเคลื่อนงานบริการมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

          (10 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นคำขออนุญาต ณ จุดเดียวตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ที่กำหนดว่า “ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำขอตามกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตขึ้น...” โดยมีภาคีความร่วมมือในการพัฒนาระบบทั้ง 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชา การเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบัญชาการตำรวจนครบาล การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ในพิธีเปิดงานสัมมนา “Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่ง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 1 Central World 
 
          สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถยื่นขออนุมัติ อนุญาตจากภาครัฐในการจัดตั้งและประกอบกิจการได้ภายในจุดบริการเพียงจุดเดียวทั้งแบบออนไลน์และผ่านระบบ Doing Business Portal ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 และการติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ One Stop Service โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ออกแบบขั้นตอนการให้บริการและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่จะต้องมีการเชื่อมโยงให้บริการระหว่างกัน โดยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรนี้ มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งจะทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถหาข้อมูลได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย กรอกคำขออนุญาตและส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียวไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ (Smart Form & Smart Doc) มีบัญชีดิจิทัลที่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้ทุกบริการ (Digital ID) สามารถติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์(Smart Track) จ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Pay) และจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์หรือผ่านระบบออนไลน์(Smart License)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner