กทม. รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.หอพัก ปี 2558

(9 พ.ย. 60) เวลา 12.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับหนังสือร้องเรียนจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ประกอบการหอพักเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใชักฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 58 เป็นต้นมา 

กลุ่มผู้ประกอบการหอพักเอกชนที่เป็นหรือที่เคยเป็นหอพักจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60 ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้พักและผู้ประกอบกิจการหอพัก อันเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558” ขึ้น ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาจากที่ประชุม ดังนี้ 1. ปัญหาข้อกฎหมายและผลกระทบที่เกิดจากการกำหนดให้หอพักเอกชน ต้องรับผู้พักเฉพาะผู้พักที่อยู่ในระดับการศึกษาที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งทำให้หอพักไม่สามารถรับผู้พักที่ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและอายุเกิน 25 ปีได้ รวมถึงไม่อาจรับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีทั้งที่มีอายุเกินหรือไม่เกิน 25 ปี เข้าพักได้เลย 2. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับหอพักเอกชนที่จดทะเบียน โดยไม่บังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับหอพักที่ไม่จดทะเบียน จึงเสนอหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับหอพักอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับปัญหาข้อกฎหมายและผลกระทบที่เกิดจากการกำหนดให้หอพักเอกชนที่อยู่ในระดับการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 25 ปี ตามมาตรา 4 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 นั้น กรุงเทพมหานครไม่สามารถผ่อนผันหรือละเว้นได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการธุรกิจหอพัก โดยมีมติที่ประชุม เห็นควรปรับปรุงกฎหมาย มาตรา 4 และมาตรา 36 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจะดำเนินการตามขั้นของการแก้ไขกฎหมายต่อไป

 

ส่วนปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับหอพักเอกชนที่จดทะเบียนโดยไม่บังคับใช้กฎหมายกับหอพักที่ไม่จดทะเบียน ตามมาตรา 82 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 นั้น กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 58 โดยมีหอพักที่จดทะเบียน จำนวน 426 หอพัก ไม่จดทะเบียน 560 หอพัก ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบหอพัก แต่ประสบปัญหาเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบหอพักทุกแห่งในพื้นที่และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อไป

 

--------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner