เสริมศักยภาพด้านไอทีให้แก่ข้าราชการกทม.เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน

 (8 พ.ย. 60) เวลา 11.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 375 คน ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีนางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ที่ประกอบสำคัญในการปฏิบัติงานและการบริหารงานนโยบายต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำคัญในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการระบบฐานข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน การสร้างงาน การนำเสนองานด้วยสื่อนำเสนอมัลติมีเดียและอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต และเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร สามารถรองรับการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
 
 
สำหรับการดำเนินการฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน 5 วันทำการ แบ่งออกเป็น 15 รุ่น รุ่นละ 25 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-22 ธ.ค. 60 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เขตราชเทวี ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตร Microsoft Office Excel 2010 2.หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วย InfoGraphics 3.หลักสูตร Tips and Tricks in Microsoft Office 4.หลักสูตร Adobe Photoshop และ 5.หลักสูตร Application on Android  โดยในวันนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหัวข้อ “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย บทบาทภารกิจการให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ EGA” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
 
  --------------------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner