กทม. ปั้นนักบริหารงานการพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพในพื้นที่

         (7 พ.ย. 60) เวลา 14.00 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 13 ซึ่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 60 - 2 ก.พ. 61 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายการพยาบาล หน้าที่ทางการบริหาร และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนักบริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานแนวใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมสุขภาพและสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาของหน่วยงานได้ ตลอดจนมีภาวะผู้นำ สามารถคิดและตัดสินใจโดยใช้ความรู้หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการวิจัยและการพัฒนาทีมงานบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และวิชาชีพการพยาบาล โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 
 
         สำหรับการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรม รวม 30 คน ได้แก่ ข้าราชการสายงานการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยพิเศษ หัวหน้าห้องตรวจ และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายการพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 26 คน และจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 4 คน หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมแบบไปกลับ ณ ห้องประชุมของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กิจกรรมการพัฒนาทีมสู่เป้าหมาย ณ ต่างจังหวัด กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมหลักสวนทำศรีปทุมจังหวัดปทุมธานีการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัด และต่างประเทศ 
       
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรในพื้นที่มากกว่า 10 ล้านคน และถูกจัดให้เป็นเขตสุขภาพที่ 13 เมื่อนับรวมกับเขตสุขภาพทั่วประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความเป็นห่วงในด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ซึ่งหากทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นไปด้วยดีก็จะช่วยให้การพัฒนาด้านต่างๆ เดินไปข้างหน้าได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มาโดยตลอด เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีประชากรจำนวนมากก็จะทำให้โรคต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นการให้บริการด้านการแพทย์พยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกอบรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จะทำให้เห็นอะไรได้มากขึ้น และกว้างไกลขึ้น ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 
 
—————          (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner