กทม. จัดงานลอยกระทงสะพานพระราม 8 ชวนร่วมลดขยะ ลอย 1 ครอบครัว 1 กระทง เน้นวัสดุธรรมชาติ

(3 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด “งานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นในวันลอยกระทง (3 พ.ย. 60) ระหว่างเวลา 17.00–24.00 น. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ เป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของไทย ที่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ให้คงอยู่ต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนัก คณะผู้บริหารเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า และกองทัพบก ร่วมพิธี ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลายสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในประเพณี เทศกาลต่างๆ ดังเช่น วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ ที่มีการแสดงออกผ่านประเพณีลอยกระทง อันแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณต่อสายน้ำ การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไทยให้ดำรงคงอยู่มาถึงปัจจุบัน การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นที่บริเวณสะพานพระราม 8 โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดกระทงเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สืบสานงานหัตถศิลป์ของไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดซุ้มสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะมีการจัดงาน ณ บริเวณสถานที่แห่งนี้แล้วกรุงเทพมหานครยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสำนักงานเขต รวมทั้งการเปิดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนสาธารณะ ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำริมคลอง ท่าน้ำของวัดต่างๆ และบึงสาธารณะทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ดูแลความปลอดภัยบริเวณโป๊ะและท่าเรือ รวมกว่า 1,162 นาย กระจายกำลังดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 8 แห่ง จำนวน 80 นาย บริเวณโป๊ะและท่าเรือ 259 แห่ง แห่งละ 5 นาย รวมทั้งสถานที่จัดงานที่สำคัญและสวนสาธารณะ 30 แห่ง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่สถานีดับเพลิงทุกสถานี จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความสงบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

เน้นความเป็นไทย ร่วมชิงรางวัลประกวดประดิษฐ์กระทง

 

กิจกรรมภายในงานได้เน้นความเป็นไทย มีการจำลองบรรยากาศตลาดโบราณย้อนยุค สัมผัสกับของเล่นโบราณ การประกวดประดิษฐ์กระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ของดี 50 เขต ทั้งสินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน จำนวนกว่า 70 ร้านค้า และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดง Hi-Light แสง สี เสียง เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง ได้แก่ การแสดงชุดพิมานสนานเล่าขานตํานานลอยกระทง ซึ่งจะเล่าถึงประเพณีลอยกระทงทั้ง 4 ภาค ที่มีการประดิษฐ์กระทงในรูปแบบต่างๆ เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีและเพื่อขอขมาพระแม่คงคา ในส่วนของการแสดงบนเวที ประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้าน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงโนรา การนาฏศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ : ชุดกีปัสอันดา การแสดงนาฏศิลปะภาคกลาง : ชุดสัตตกินรีศรีไกลาส การแสดงลิเก การแสดงลําตัด และการแสดงชุดการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มาจัดแสดงในงานเป็นการบูรณาการภาครัฐในการจัดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง มีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติหรือใบตองแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และสามารถตกแต่งกระทงให้สวยงาม รวมทั้งมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ฟรี นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ทั้งนี้มีผู้สนใจส่งกระทงเข้าประกวด จำนวน 56 กระทง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยรางวัลแบ่งเป็นประเภทละ 6 รางวัล รวมเป็น 12 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ เขตสาทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขตพญาไท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขตบางกอกใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เขตดุสิต รางวัลชมเชย ได้แก่ เขตบางซื่อและเขตปทุมวัน ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เขตจอมทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขตประเวศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เขตบางคอแหลม รางวัลชมเชย ได้แก่ เขตบางเขน และเขตสะพานสูง

 

เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดการจัดงาน

กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. ไว้คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า เตรียมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตทางน้ำ หน่วยลาดตะเวนทางน้ำ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. อาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมดูแลทุกพื้นที่ตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ได้สำรวจโป๊ะและท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยริมแม่น้ำเจ้าพระยามีโป๊ะและท่าเรือ จำนวน 241 ท่า มีสภาพปกติสามารถใช้ได้ จำนวน 190 ท่า ชำรุด จำนวน 51 ท่า ในส่วนของคลองมีโป๊ะและท่าเรือจำนวน 181 ท่า มีสภาพปกติสามารถใช้ได้ จำนวน 125 ท่า ชำรุด จำนวน 56 ท่า โดยโป๊ะและท่าเรือที่มีสภาพปกติสามารถใช้ได้ กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ประจำทุกจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงจำนวนสูงสุดที่โป๊ะและท่าเรือรับได้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งเตือนประชาชน โดยอยากขอความร่วมมือประชาชนลงโป๊ะหรือท่าเรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด 20% เพื่อความไม่ประมาทและความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ตั้งกองอำนวยการส่วนหน้าจำนวน 6 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณใต้สะพานพระราม 8 2. เชิงสะพานพระราม 9 3. สวนสันติชัยปราการ 4. สวนลุมพินี 5. บึงลำพังพวย เขตบึงกุ่ม และ 6. คลองผดุงกรุงเกษม รวมทั้งสั่งการให้เรือตรวจการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ และสำนักการแพทย์ ร่วมตรวจการเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย ส่วนโป๊ะและท่าเรือที่มีสภาพชำรุด กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปิดกั้นท่าเรือและโป๊ะพร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้ามใช้งานเรียบร้อยแล้ว

 

ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

นอกจากนี้ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่ายผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้จุดพลุ ประทัด และห้ามปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม รูปไข่ รูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ โดยจะดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้มีการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร บริเวณจัดงานฯ ซึ่งมีจำนวน 30 กล้อง ให้สามารถใช้งานได้ทุกกล้อง

 

เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนร่วมลอยกระทง พร้อมรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน ในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขต นอกจากนี้ยังได้เปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและงดใช้โฟม เป็นการส่งเสริมการลอยกระทงควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย หรือกระทงขนมปัง เนื่องจากกระทงดังกล่าวจะไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และเลือกกระทงที่ใช้วัสดุไม่หลากหลาย ลดภาระการคัดแยกในเทศกาลลอยกระทงปีนี้

 

ระดมเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ในวันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาและเรือบดอัดกระทง บริเวณท่าอรุณอมรินทร์ (หลวงพ่อโบสถ์น้อย) เขตบางกอกน้อย

 

สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยเก็บกระทงบนผิวน้ำตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ไปจะถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ เขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บกระทง จำนวน 202 คน พร้อมเรือเก็บขยะติดไฟส่องสว่าง ขนาด 2x8 ม. จำนวน 31 ลำ เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จำนวน 3 ลำ ซึ่งจะจอดที่ท่าอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จำนวน 2 ลำ และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฏร์บูรณะ จำนวน 1 ลำ เรือขนขยะ ขนาด 4x14 ม. จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย (ดั้มพ์) จำนวน 9 คัน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย. 60 เป็นต้นไป และจะเร่งจัดเก็บให้แล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะลำเลียงไปขึ้นที่ 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณท่าอรุณอมรินทร์ และจุดที่ 2 บริเวณท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทและนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ ก่อนที่กระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายจะถูกส่งไปเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (หนองแขม) ส่วนกระทงโฟมจะถูกส่งไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จากสถิติในปี 2559 กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเก็บกระทงได้จำนวน 661,935 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 617,901 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.3 กระทงโฟม จำนวน 44,034 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.7 จากสถิติการจัดเก็บกระทง ในปี 2559 ปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 และแนวโน้มปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่การใช้กระทงโฟมมีปริมาณลดลง เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือให้ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณกระทงที่ต้องจัดเก็บและทำลาย อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีนี้ปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณกระทงโฟมจะลดจำนวนลง อย่างไรก็ตามจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2559 พบว่าการจัดเก็บกระทงวัสดุธรรมชาติในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร้อยละ 95.1 และจัดเก็บกระทงโฟมได้ร้อยละ 4.9 ซึ่งสัดส่วนกระทงโฟมที่จัดเก็บได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีสถานที่จัดงานลอยกระทง จึงทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงเป็นจำนวนมาก

 

----------------- (อรรจน์ชญาณ์/จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner