กทม. จัดทีมเจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

(2 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2560 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีการรายงานถึงแผนการดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงของหน่วยงานต่างๆ โดยในภาพรวมกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อบูรณาการและเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนถึงวันงาน ในวันงาน และหลังวันงาน

 

โดยก่อนถึงวันงานสำนักการโยธาจะดูแลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผิวการจราจร และทางเท้าของบริเวณทางเข้าท่าเรือหรือสถานที่จัดงานลอยกระทง สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ หากพบว่าโป๊ะหรือท่าเรือ ณ จุดใดมีความชำรุดบกพร่องจะประสานกรมเจ้าท่าปิดโป๊ะหรือท่าเรือไม่ให้มีการเข้าใช้งานโดยเด็ดขาด  

 

          สำหรับในวันงานสำนักเทศกิจได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ 6 จุด ใน 6 พื้นที่ที่เป็นสถานที่จัดงานที่ได้รับความนิยมและมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก ได้แก่ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร บึงลำพังพวย เขตปทุมวัน เชิงสะพานพระราม 9 เขตราษฎร์บูรณะ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน และคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต นอกจากนั้นยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำตามสะพานข้ามแม่น้ำ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ประจำตามโป๊ะและท่าเรือทุกจุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร.  

 

          ในส่วนของการดูแลประชาชนในด้านการแพทย์และปฐมพยาบาล สำนักการแพทย์ได้จัดทีมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตออกตรวจทางน้ำโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นทีมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตจากวชิรพยาบาล ช่วงที่ 2 จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานกรุงเทพ เป็นทีมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตจากโรงพยาบาลตากสิน และช่วงที่ 3 จากสะพานกรุงเทพถึงสะพานพระราม 9 เป็นทีมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในขณะที่สำนักอนามัยรับผิดชอบจัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำสวนสาธารณะและสถานที่จัดงานต่างๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้าลอยกระทง

 

          นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และขอความร่วมมือ 1 บ้าน 1 กระทง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณกระทงที่ต้องจัดเก็บและทำลาย โดยกรุงเทพมหานครจะเริ่มจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย. 60 เป็นต้นไป และจะเร่งจัดเก็บให้แล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทและนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ ก่อนที่กระทงจากวัสดุธรรมชาติจะถูกส่งไปทำลาย และกระทงโฟมจะถูกส่งไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป  

 

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตสำรวจท่าเรือในพื้นที่ว่ามีท่าใดที่ชำรุด หรือไม่มีการใช้งาน  หากมีเจ้าของให้รีบประสานเพื่อดำเนินการปรับปรุงโดยด่วนที่สุด ส่วนกรณีท่าเรือใดตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎเจ้าของให้เร่งดำเนินการรื้อถอนเพื่อป้องกันการใช้เป็นแหล่งมั่วสุ่มและก่ออาชญากรรม ตลอดจนป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 

                                                          -----------------                  (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner