พร้อมนำผลการนำเสนอรายงานหลักสูตรมหานคร รุ่น 5 ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน กทม.

 (31 ต.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้แบ่งการนำเสนอรายงานเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การบูรณาการศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 4.0 กลุ่มที่ 2 สารสนเทศเพื่อผู้สูงอายุ 4.0 กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2575 : Unforgettable BKK กลุ่มที่ 4 มิติใหม่การจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร และกลุ่มที่ 5 Smart Education Education 4.0 STEM STEAM & STS Approach (บึงกุ่ม โมเดล) 
 
 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 ได้นำเสนอในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการนำเสนอรายงานของแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการนำเสนอรายงานในวันนี้จะนำไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีต่อไป
 
     --------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner