กทม. เตรียมเปิดแอพพลิเคชั่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

 (31 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ Web base Application ในการรับแจ้งเหตุ ทำให้การเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับนโยบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย และชุมชนและสังคมปลอดภัย ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค
กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ ได้มีแนวคิดพัฒนาระบบงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ การทราบตำแหน่งที่แน่นอนของที่เกิดเหตุจากผู้แจ้งเหตุ ตำแหน่งของชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ศูนย์รับแจ้งเหตุประสานเลือกชุดปฏิบัติที่เหมาะสมและใกล้จุดเกิดเหตุ ความชำนาญเส้นทางการจราจรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและหน่วยปฏิบัติการ สภาพการจราจร สภาพอากาศ จำนวนของหน่วยบริการในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลทรัพยากรในระบบที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (Real time) ในการสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ในวงเงิน 36,330,000 บาท พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ Web base Application ในการรับแจ้งเหตุ และประสานงานสั่งการเลือกชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมใกล้จุดเกิดเหตุ ให้สามารถเข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยระบบนำทาง GPS ในการแนะนำเส้นทางและสภาพการจราจรที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ได้ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนในระยะเวลาอันใกล้
 
นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ไม่ยุ่งยากผ่าน Mobile Application โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เจ็บป่วยไว้เป็นประวัติในการขอใช้บริการครั้งถัดไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เจ็บป่วยและชุดปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นหัวใจสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติและเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้มีโอกาสรอดชีวิตและลดการบาดเจ็บทุพพลภาพของประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 
 -------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner