มูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบ 437 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนกทม. เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

(30 ส.ค. 60) เวลา 10.00 น. : นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการเรียนปานกลางแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 437 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 874,000 บาท โดยมีนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัททีโอเอ เป็นประธานร่วม และมีนางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และนักเรียนที่ได้รับทุน ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
ประธานมูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษา คือ เส้นทางของความสำเร็จ ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีปัจจัยหลักอยู่ไม่กี่ข้อ หลักๆ ได้แก่ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และการเสียสละ ความกตัญญู ในที่นี้คือ การกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น สุดท้ายคือการเสียสละ ซึ่งการเสียสละในที่นี้หมายถึง การเสียสละในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเสียสละเพื่อชาติ เพราะพวกเราเกิดในแผ่นดินไทย จึงต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทย 
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ต้องขอขอบคุณ คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ นักเรียนผู้ตั้งใจ ที่มีความเพียรพยายามในการเรียนและเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนอื่นๆ และเชื่อมั่นว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ จะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นสำหรับการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สามารถต่อยอดการศึกษาของตนเองให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
 
.................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner