RSS

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ  หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยวันที่ 22มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี(ตลาดใหม่) ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

ดอนเมืองเปิดอบรมงานช่างงานฝีมือ

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ จัดโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยเปิดอบรมวิชาชีพกระจกกัดลาย กรอบรูปวิทยาศาสตร์ ต้นไม้มงคล กระเป๋าสาน - ตระกร้าสาน ดอกไม้ผ้าใยบัว ถักไหมพรม แบบต่างๆ ร้อยสายสร้อยลูกปัด พับธนบัตร ไม้เสียบธนบัตร พัดหอมของชำร่วย พับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ ในวันที่ 8ก.ค. 61 เวลา 08.30–12.00น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 23 มิ.ย. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองแยกบางหว้า จากคลองบางหว้าถึงสุดคลอง ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

                                                                        -----------------  (กรรณิการ์...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

สะพานสูงและมีนบุรีเปิดรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมถึง 29 มิ.ย.นี้

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ปี2560 ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 08.30–16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ดังนี้ บุคคลมีสัญญาชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ไม่เกิน 100,000บาท ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีแต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000บาท ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บางพลัดและหนองแขมเปิดรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

เขตบางพลัด   นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้  ในปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติม) โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมเงินออมครอบครัวฯ ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2542) ว่างงานหรือมีรายได้ ในปี 2559 ไม่ถึง 100,000 บาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ บ้านหรือทาวเฮ้าส์ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตรว. ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตรม.

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 24 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณบ้านหนังสือร่มเกล้า 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้าสวน 60 พรรษาบ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียวและบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการให้ความรู้เทคนิคการอ่านขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ เล่านิทาน มอบของขวัญ ของที่ระลึก

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครเป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าถึงประชาชน มีจำนวน 4 สาขา ดังนี้ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด โดยจัดบริการแก่คนพิการ ดังนี้ บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ บริการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ ได้แก่ การออกบัตรใหม่ การต่ออายุบัตร และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในบัตร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนเปิดให้บริการงานทะเบียน ออนไลน์

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดให้บริการงานทะเบียน ออนไลน์ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ขอเลขหมายประจำบ้าน จองคิวคัดสำเนา สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า จองคิวทำบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ  และแจ้งย้ายที่อยู่ จดทะเบียนสมรส สอบถามเพิ่มเติมที่  ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5859–62 หรือเว็บไซด์ http://www.bma.go.th/bangkhen, htts://www.facebook.com/bangkhen.registration

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

เขตยานนาวา   วันที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนเศตะพราหมณ์ ถ.สาธุประดิษฐ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2294 8778        

เขตสวนหลวง   วันที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านผกามาศ ซ.พัฒนาการ 20 แยก 8 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

อ่านเพิ่มเติม...