RSS

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

เขตหลักสี่  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 12 พ.ค. 61 บริเวณชุมชนสะพานไม้ 1 วันที่ 19 พ.ค. 61 ชุมชนก้าวหน้า และวันที่ 26 พ.ค.ชุมชนร่วมพัฒนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2576 1393

อ่านเพิ่มเติม...

บางขุนเทียนจัดกิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมตาม”โครงการทำความดีด้วยหัวใจ”โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทหารกองร้อยรักษาความสงบ ร.29 พัน3 ตำรวจนครบาลในพื้นที่ กลุ่มพลังมวลชน ข้าราชการและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมจัดเก็บวัชพืชและทำความสะอาดคลองรางเข้จากหมู่บ้าน  การเคหะธนบุรี 1 ส่วน 2 ถึงคลองสี่บาท ลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนในหมู่บ้านการเคหะธนบุรี 1 ส่วน2และภายในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อเป็นการเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกรองรับปริมาณน้ำ รวมถึงพื้นที่แก้มลิงเก็บกักน้ำ ในวันที่ 12 พ.ค. 61ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จุดรวมพล ณ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ถ.พระรามที่ 2 ซ.69จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดประชุม อปพร. ประจำเดือน เม.ย. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตลาดกระบัง (อปพร.) ในวันที่ 26 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อติดตามงานและวางแผน    การดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองลงพื้นที่จัดกิจกรรมดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การทำความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยในวันที่ 15 พ.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมที่ชุมชนบุญมากสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9411

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตดอนเมือง    วันที่ 12 พ.ค. 61  เวลา 19.00–21.00 น. ดำเนินการล้างตลาด และตรวจด้านสุขลักษณะตลาด  ณ ตลาดบุญอนันต์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2565 9407

เขตบางเขน   เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 11 พ.ค. 61 บริเวณถ.ลาดปลาเค้า ถ.วัชรพลถ.รามอินทรา ถ.แจ้งวัฒนะและ ถ.เทพรักษ์วันที่ 12 พ.ค. 61 ถ.แจ้งวัฒนะตั้งแต่เชิงสะพานประดิษฐ์กลการ (ขาเข้า) ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน ถ.พหลโยธิน ตั้งแต่วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน ถึงเชิงสะพานสุกรนาคเสนีย์(ขาออก)และวันที่ 13 พ.ค. 61 0 น. บริเวณอุโมงค์ราบ 11และวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขนถ.วัชรพล ตั้งแต่แยกไฟแดง ถึงสุดเขตคลองตาเร่ง ถ.รามอินทรา ทั้ง 2 ฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศเตรียมรับมือน้ำรอระบายและช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ เขตฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือ หากเกิดฝนตกหนัก ลมพัดแรง และน้ำท่วมรอการระบายในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคู คลองและลำราง เก็บกำจัดขยะ ผักตบชวาและวัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเร่งนำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม พร้อมทั้งสั่งการหน่วย Best พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมแจ้งสถิติเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือน เม.ย. 61

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร (1555) และผ่านช่องทางอื่นๆ ประจำเดือนเม.ย. 61 รวมทั้งสิ้น 103 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ 39 เรื่อง ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 13 เรื่อง ถนนชำรุด 6 เรื่อง การกระทำผิดในที่สาธารณะ 13 เรื่อง ปัญหาอาคาร 2 เรื่อง ต้นไม้ สวนสาธารณะ 7 เรื่อง ปัญหาการจราจร 6 เรื่อง ปัญหาไฟฟ้า 10 เรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน 2 เรื่อง ปัญหาโทรศัพท์ 2 เรื่อง และเรื่องร้องทุกประเภทอื่นๆ 3 เรื่อง ซึ่งเขตฯได้ตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียนดังกล่าวต้นเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน Big Cleaning Day เปิดเทอมใหม่

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561       เขตฯกำหนดกิจกรรมล้างทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โรงเรียนในพื้นที่เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย                    โดยร่วมกับหน่วยงานทหารจาก พัน 2 รอ. กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และจิตอาสา ล้างทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ สูบสิ่งปฏิกูลที่โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ วันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านบัวมล และวันที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. โรงเรียนประชาภิบาลจึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่   วันที่ 15 พ.ค. 61ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม มัสยิดผดุงธรรม-อิสลาม วัดหงส์รัตนาราม และวัดโมลีโลกยาราม วันที่ 16 พ.ค. 61 ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ ชุมชนปรกอรุณ วัดใหม่พิเรนทร์ และวัดอรุณราชวราราม และวันที่ 17 พ.ค. 61 ชุมชนสัมพันธ์และชุมชนรวมพล

อ่านเพิ่มเติม...