RSS

หลักสี่ชี้แจงกรณีการติดตั้งป้ายจัดกิจกรรมในพื้นที่

นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. ชี้แจงกรณีการออกหนังสือแจ้งไปยังพรรคการเมือง เกี่ยวกับป้ายการจัดกิจกรรมฉีดยุงและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ซึ่งอาจเข้าข่ายการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองและการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองตามคำสั่ง คสช.นั้นการมีหนังสือแจ้งดังกล่าว อาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และหนังสือเอกสารฉบับดังกล่าวมิได้เป็นคำสั่ง เป็นเพียงหนังสือประสานขอความร่วมมือเจ้าของป้ายให้จัดเก็บป้ายในที่สาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งสำนักงานเขตหลักสี่ได้ส่งหนังสือในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังเจ้าของป้ายทุกรายที่มีการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนาเชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ “วัฒนา 4.0”

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่เขตวัฒนา ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) สินค้ามือสอง สินค้าเหลือใช้ของเจ้าหน้าที่เขตและชาวชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงเรียนและชุมชนต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ สินค้าที่จำหน่ายมาจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมีราคาถูกกว่าท้องตลาด อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่เขต ทั้งนี้ กำหนดจัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 10.00–14.00 น. ณ อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 1 โซนพลาซ่า

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและมีนบุรีรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  วันที่ 16 พ.ค. 61 ณ ชุมชนเพชรเกษม 58 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตตรวจเข้มคุณภาพอาหารและผักสด มุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย

เขตธนบุรี     นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดบริเวณตลาดในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผักสดที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ต้นหอม ถั่วฝักยาว ผักชี พริกขี้หนู เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างด้วยชุดทดสอบ ดังนี้ วันที่ 15 พ.ค. 61 บริเวณตลาดนัดวุฒากาศ ถ.วุฒากาศ วันที่ 17 พ.ค. 61 บริเวณตลาดใหม่สำเหร่ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งหากตรวจสอบพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ค้าเก็บผักดังกล่าวหรือนำไปทำลายและห้ามมิให้นำมาจำหน่ายอีก หากผู้ค้าฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 58แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดตามมาตรา 78แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025  ต่อ 5618และ 5619

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเชิญชวนทอดผ้าป่า “ขยะสร้างบุญ”

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ในวันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ วัดบางเพ็งใต้ ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี โดยรายได้จากการขายวัสดุรีไซเคิลจะนำถวายวัดเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะจากต้นทางตั้งแต่ในครัวเรือน ตามหลัก 3R สร้างมูลค่าของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้บุญอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ ในวันดังกล่าว และร่วมบริจาควัสดุรีไซเคิล ประเภท แก้ว พลาสติก กระดาษ หนังสือทุกประเภท โลหะ และสิ่งของเหลือใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พ.ค. 61 ที่กล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ วัดบางเพ็งใต้ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนาจัดซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิง

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์  ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดการฝึกซ้อมหนีไฟและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ในวันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 10.00–12.00 น. บริเวณลานด้านข้างอาคารสำนักงานเขต ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดอันตรายและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อจัดระบบปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์ ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเพิ่มความระมัดระวังสถานที่ทำงานและทรัพย์สินส่วนรวม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงสามารถควบคุมสติไม่ตื่นตระหนกหนีไฟ พร้อมเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตดอนเมือง  วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ วัดพรหมรังษี ถ.ช่างอากาศอุทิศ

เขตบางเขน  วันที่ 14 พ.ค. 61 บริเวณ ถ.พหลโยธิน (อนุสาวรีย์ – สะพานสุกรนาคเสนีย์) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ถ.วัชรพลและบริเวณสวนหย่อมพุทธอุทยานวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ปทุมวันให้บริการเชิงรุกพัฒนาพื้นที่เขตสู่เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน

นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมบริการเชิงรุกภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตปทุมวันสู่เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ สน.ลุมพินี ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ และประชาชนจิตอาสา “เรา ทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนแก้ไขปัญหาในชุมชน   ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนซอยร่วมฤดี ในวันที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. โดยกิจกรรมประกอบด้วย การดูแลความสะอาดของชุมชนการดูแลมาตรการความปลอดภัย การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและยุงลาย การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้าน ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาหนี้สิน บริการตัดผมฟรี และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่สิ่งของเหลือใช้ในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตจัดการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตตลิ่งชัน  วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

เขตมีนบุรี  วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...