RSS

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่   วันที่ 18พ.ค. 61บริเวณ ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกท่าพระจนถึงสะพานเนาวจำเนียร

เขตมีนบุรี  วันที่ 19 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดซอลีฮุสลาม ถ.หม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์

เขตบึงกุ่ม   เวลา 09.00–12.00น. วันที่ 17พ.ค. 61 บริเวณ ถ.รามอินทรา 40ซ.รามอินทรา 40แยก 8 และ    วันที่ 18พ.ค. 61 พัฒนาทำความสะอาดทั่วพื้นที่เขต

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสี่ชี้แจงกรณีการติดตั้งป้ายจัดกิจกรรมในพื้นที่

นางขจีรัตน์  เจนาคม  ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. ชี้แจงกรณีการออกหนังสือแจ้งไปยังพรรคการเมือง เกี่ยวกับป้ายการจัดกิจกรรมฉีดยุงและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ซึ่งอาจเข้าข่ายการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองและการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองตามคำสั่งคสช.นั้น การมีหนังสือแจ้งดังกล่าว อาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และหนังสือเอกสารฉบับดังกล่าวมิได้เป็นคำสั่ง เป็นเพียงหนังสือประสานขอความร่วมมือเจ้าของป้ายให้จัดเก็บป้ายในที่สาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งสำนักงานเขตหลักสี่ได้ส่งหนังสือในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังเจ้าของป้ายทุกรายที่มีการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตบนถนน ทางเท้า หรือทางสาธารณะ พร้อมกำชับให้ 50 เขต ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกชนิด  เนื่องจาก

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดประชุมครูโรงเรียนในสังกัดเขตลาดกระบัง

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาตลอดจนได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามัคคีในหมู่คณะ

อ่านเพิ่มเติม...

สาทรตรวจผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดในพื้นที่ โดยการตรวจคุณภาพอาหารสดทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit ตรวจอาหารที่ปรุงสำเร็จทางด้านจุลชีววิทยา ด้วยชุดตรวจ Sl 2และตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุอาหาร พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรค

อ่านเพิ่มเติม...

วังทองหลางประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/2561

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร” ซ.รามคำแหง 39 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่คณะกรรมการชุมชนได้แจ้งไว้ในที่ประชุม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้รับทราบ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตสาทร  วันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 14.00–16.00 น. บริเวณวัดลุ่มเจริญศรัทธา 

เขตคลองสาน  วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ถ.เจริญนคร บริเวณสะพานเจริญนคร 1-2 เวลา 14.00-16.30 น.   ถ.ลาดหญ้า บริเวณลาดหญ้า 10-14 และวันที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ถ.เจริญนคร ซ.เจริญนคร 37–51 เวลา 14.00-16.30น. ณ อิสรภาพ (ฝั่งเลขคู่) บริเวณสี่แยกบ้านแขก – ไฟแดงสามเหลี่ยมลาดหญ้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกเชิญร่วมบริจาคขยะสร้างบุญ

 

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ จึงได้หาแนวทางในการป้องและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจัดโครงการ “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมทอดผ้าป่าขยะ ซึ่งสามารถนำมามอบได้ที่สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พ.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดพร้าวและดอนเมืองออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตลาดพร้าว  วันที่ 18พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมและซอยแยก  หากประชาชนท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2539 7780

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังลงพื้นที่ฉีดยุงลายชุมชนดารุ่ลมุกีมอุปถัมภ์

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฉีดยุงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามชุมชนในเขตอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 17 พ.ค. 61 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนดารุ่ลมุกีมอุปถัมภ์ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกในบ้านตนเอง พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชน ปิดและคว่ำล้างภาชนะใส่น้ำ ปิดฝาโอ่ง ฝาถังให้มิดชิด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม...